Aanmeldformulier 24-uurs opvang en Beschermd Wonen Utrecht

Welkom in de Aanmeldmodule van de Regionale Toegang
Hier kan je 24-uurs opvang en Beschermd Wonen aanvragen. Meer informatie kun je vinden op de website van Gemeente Utrecht.

Wie kan Regionale Toegang aanvragen?
Burgers die woonachtig zijn in regio Utrecht en hiermee vallen onder centrumgemeente Utrecht. Om zeker te weten of je woonachtig bent in centrumgemeente Utrecht kijk je op de Regioatlas.

Check eerst of je in aanmerking komt
Beantwoord de 7 korte vragen hiernaast. --->>>

Let op!
  • Je kan het aanmeldformulier niet tussendoor opslaan. Dus vul in 1 keer al je gegevens in.
  • Lees alles eerst goed door of maak een print. Dan weet je precies wat je gaat invullen en kan je de spullen die je nodig hebt digitaal klaarzetten.
  • De aanvraag invullen duurt ongeveer 45 minuten.
  • Nadat je de 6 vragen hiernaast hebt ingevuld verschijnt een link voor het printen van het juiste aanmeldformulier.
  • Wil je de aanvraag door of met iemand anders (laten) doen? Vul dan de machtiging in en voeg deze als bijlage toe bij het aanmeldformulier.
  • Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet deze volledig zijn ingevuld en zijn alle gevraagde bijlagen toegevoegd.

Heb je nog vragen laat het ons weten

Email: regionaletoegang@utrecht.nl
Telefoon: 030-2863530
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur
Postadres: postbus 2423, 3500 GK Utrecht
Adres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht


Indien je als hulpverlener of contactpersoon de aanmelding namens iemand invult, dien je een machtiging in te vullen en te ondertekenen klik hier en deze bij de aanvraag te uploaden.

Persoonsgebondenbudget (PGB) 

Voor aanmelding PGB is een bestedingsplan PGB nodig. Een link naar het juiste formulier verschijnt hieronder nadat je de 6 vragen hiernaast hebt beantwoord. Het PGB bestedingsplan kun je later in de aanmelding als bijlage toevoegen.

Een aanmelding kan in behandeling worden genomen wanneer deze volledig is ingevuld. Je kunt bij vragen contact opnemen met één van de medewerkers van de Regionale Toegang.

Beschermd wonen via de WMO is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar. Een aanvraag voor beschermd wonen kan gedaan worden als iemand 17 jaar en 9 maanden oud is. Bent u jonger neem contact op met jeugdhulpverlening in uw gemeente.
Neem contact op met de Regionale Toegang 030-2863530.
Neem contact op met uw buurtteam of wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de Regionale Toegang 030-2863530.
Voeg intakeverslag toe aan het einde van de aanmelding.
Neem contact op met de Regionale Toegang 030-2863530.
Vul een machtiging in en voeg deze bij de aanmelding

 1e Aanmeldformulier en ondersteuningsplan

 Downloaden voorbeeld
  Aanmeldformulier
  Ondersteuningsplan

 Vervolg aanvraag en ondersteuningsplan

 Downloaden voorbeeld
  Vervolg aanvraag
  Ondersteuningsplan
Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.

 Vraag en antwoord

Welke gemeenten vallen onder Centrumgemeente Utrecht?

Indien u woonachtig bent in één van de volgende gemeenten , kunt u een aanvraag doen bij de Regionale Toegang voor de regio Utrecht:
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Woont u niet in één van de genoemde gemeenten, klik dan op Regioatlas om te zien onder welke centrumgemeente u valt.

Wat wordt verstaan onder Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang?

Beschermd Wonen houdt in dat u genoodzaakt bent te wonen in een instelling waar 24-uurstoezicht en - begeleiding wordt geboden. Hebt u psychische en ernstige psychosociale problemen en bent u niet in staat uzelf op eigen kracht te handhaven in de samenleving, dan kunt u hiervoor een aanmelding indienen.
Het advies is om u hierbij te laten ondersteunen door een professional of begeleider. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een medewerker van een buurtteam / wijkteam, een hulpverlener of behandelaar uit de ggz-zorg, uit de forensische zorg, een mantelzorger of een jeugdzorgmedewerker.
Als inwoner van de stad Utrecht kunt u zien onder welk Buurtteam u valt op de website: www.buurtteamsutrecht.nl

Op Maatschappelijke Opvang kunt u een beroep doen indien u rechtmatig in Nederland verblijft en binding heeft met de regio Utrecht. Uw thuissituatie hebt u noodgedwongen (moeten) verlaten, waarna u zich niet op eigen kracht weet te handhaven in de samenleving.
Alvorens u een aanmelding bij de Regionale Toegang indient , wordt u geadviseerd u aan te melden bij een hulpverlenende organisatie in Utrecht zoals:
De Tussenvoorziening
Het Leger des Heils
Back UP Utrecht voor jongeren tussen 18 – 25 jaar
Crisisopvang De Dijk voor dak- en thuisloze jongeren
Zij kunnen u verder helpen met een eventuele aanmelding bij de Regionale Toegang.

Wie kan een aanmelding doen?

Een aanmelding kan gedaan worden door of voor een inwoner vanaf 18 jaar en ouder die is aangewezen op 24-uurszorg en - begeleiding vanwege psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Het advies is om u hierbij te laten ondersteunen door een professional of begeleider.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: een medewerker van een Buurtteam / Wijkteam, een hulpverlener of behandelaar uit de ggz-zorg, forensische zorg, een mantelzorger of een jeugdzorgmedewerker.

Waarom kan Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang pas worden aangevraagd als iemand 18 jaar is?

Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang vanuit de WMO kan pas worden ingezet als iemand 18 jaar is. Daarvóór valt een jongere onder de Jeugd wet. Een aanvraag kan maximaal 3 maanden vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar worden aangeboden en in behandeling worden genomen.

Waar kunt u het WMO-beleid van de Gemeente Utrecht vinden?

Informatie over het WMO beleid gemeente Utrecht kunt u vinden door hier te klikken.
Voor overige vragen kunt u tevens de website van de Gemeente Utrecht raadplegen.

Moet ik een ‘Eigen bijdrage’ voor Beschermd Wonen en maatschappelijke Opvang betalen?

Voor Beschermd Wonen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het CAK - Centraal Administratie Kantoor: www.hetcak.nl stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. Het CAK int de eigen bijdrage maandelijks en stuurt u daarvoor een factuur.
Voor een voorziening vallend onder de Maatschappelijke Opvang wordt een eigen bijdrage geïnd door de instelling.

Vanuit welke financiering kan de zorg bekostigd worden?

ZIN
Veel zorgaanbieders hebben een contract met de gemeente. In dat geval wordt de zorg bekostigd op basis van ‘Zorg in Natura’ (ZIN). Dit houdt in dat de gemeente en de instelling de administratie rondom het Beschermd Wonen of de Maatschappelijke Opvang regelen.

PGB
Een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor Beschermd Wonen kan worden aangevraagd wanneer uw zorgaanbieder geen financieringsrelatie met Centrumgemeente Utrecht heeft.
Bij een aanmelding wordt eerst onderzocht of er sprake is van een noodzaak tot Beschermd Wonen. Dit wordt eerst beoordeeld. Wanneer u een toekenning krijgt voor Beschermd Wonen, en u vervolgens zelf aangeeft dat u de voorkeur geeft aan een PGB, zal een aparte toetsing hiervoor plaatsvinden. Uw plan voor de zorginkoop vult u in op het formulier ‘Plan voor de besteding van het PGB’ wat u toevoegt aan de aanmelding.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB moet u aan bepaalde voorwaarden en eisen voldoen: u bent immers zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg, het bewaken van de kwaliteit en de administratie. Deze staan vermeld in het formulier: ‘Plan voor de besteding van het PGB’.

Vindt er een keukentafelgesprek plaats?

In voorkomende gevallen zoals bij een PGB-procedure, wordt een gesprek gepland tussen u, een adviseur van de Regionale Toegang en eventueel iemand die u ondersteunt, bijvoorbeeld een familielid of een begeleider. Dit gesprek zal, al naargelang de situatie, plaatsvinden op het Stadskantoor of elders, bijvoorbeeld bij u thuis. De Regionale Toegang neemt contact met u op om deze afspraak te plannen.

Hoe verloopt de procedure verder?

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanmelding wordt een besluit genomen en ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarnaast ontvangt de toegewezen ZIN-zorgaanbieder een digitaal toewijzingsbericht.
In geval van een Persoonsgebonden Budget zal de toekenningsbeschikking via de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht worden verzonden.

Hoe kan ik een beroep doen op (onafhankelijke ) cliëntondersteuning?

Hebt u naast de inzet vanuit het buurt- of wijkteam behoefte aan informatie en advies rondom bijvoorbeeld zorg en wonen, dan kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kijkt mee hoe het proces loopt, welke keuzes gemaakt zijn en kan ondersteuning bieden bij een eventuele bezwaar- of klachtenprocedure. In de WMO is bepaald dat cliëntondersteuning onafhankelijk, gratis en goed toegankelijk beschikbaar moet zijn. Gemeenten hebben cliëntondersteuning ondergebracht bij verschillende organisaties. In Utrecht stad is dit de organisatie U-centraal. Als u hiervan gebruik zou willen maken, wordt u geadviseerd hierover contact te zoeken met uw buurt- of wijkteam. Ook kan de gemeente waarin u bent ingeschreven hierover informatie verstrekken (veelal via hun website).


SVB Service centrum PGB
T 030-2648200
www.svb.nl

Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van budgethouders in Nederland
T 0900-2648200
www.pgb.nl

U-Centraal
Bij een vraag voor cliëntondersteuning in Utrecht
Team informatie en advies
030-2361760
www.u-centraal.nl/informatie-en-advies

CAK
T 0800-1925
www.hetcak.nl

WLZ
Wet Langdurige Zorg

CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
www.ciz.nl